Designwonen.com is onderdeel van Experieur B.V., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder het nummer 6925025.

Wanneer u een van de websites van Experieur B.V. bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. Onder Experieur B.V. vallen sowieso de volgende websites: (www.)designwonen.com, (www.)trendybed.nl, (www.)experieur.com. 

Experieur B.V. heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen. Bij Experieur B.V. wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Experieur B.V. nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Experieur B.V. dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.

Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Experieur B.V. is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Experieur B.V. liggen bij Experieur B.V..

Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Experieur B.V. niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Experieur B.V. informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.
Experieur B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Experieur B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Experieur B.V. info@experieur.com. Experieur B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Privacy

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 designwonen.com verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door designwonen.com inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 designwonen.com respecteert en beschermt uw privacy. designwonen.com zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen designwonen.com kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. 

1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achterlaat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft designwonen.com toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4 designwonen.com zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling
2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met designwonen.com. 

2.2 designwonen.com gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden. 

2.3 designwonen.com zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij designwonen.com daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van designwonen.com. Verder geeft u toestemming aan designwonen.com om de persoonlijke gegevens die u online verstrekt, alleen te delen met zakenpartners die in naam van designwonen.com handelen in de hierboven beschreven doeleinden. Deze zakenpartners hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling. 

2.4 designwonen.com zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van designwonen.com-producten. 

Artikel 3 Koppeling websites aan derden
3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u designwonen.com. designwonen.com heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door designwonen.com bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico. 

Artikel 4 Veiligheid
4.1 designwonen.com doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft designwonen.com fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens. 

Artikel 5 Verdenking misbruik
5.1 designwonen.com behoudt zich het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat designwonen.com het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. designwonen.com heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan designwonen.com passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van designwonen.com of aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen
6.1 designwonen.com kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van designwonen.com, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van designwonen.com zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van designwonen.com bemoeilijken.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring
7.1 designwonen.com heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website designwonen.com en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. designwonen.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten
8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van designwonen.com.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen
9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Social Plugins

1.1 Google Analytics

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

1.2 Tracking Tools

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de volgende webanalyse-tools GA Audiences, IP Mappers en Hotjar, aangeboden door Google, Tag Trek en Hotjar Ltd. De cookies van GA Audiences, IP Mappers en Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren. Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking door GA Audiences, IP Mappers en Hotjar verwijzen wij u naar de verklaring op https://www.designwonen.com/privacyverklaring/ .

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of designwonen.com kunt u terecht bij info@designwonen.com